рав Авром Шмулевич (avrom) wrote,
рав Авром Шмулевич
avrom

Categories:

Признание Украиной черкесского геноцида ожидается до конца Украинэм адыгэ лъэпкъгъэк1одыр илъэсым

Признание Украиной черкесского геноцида ожидается до конца года. Украинэм адыгэ лъэпкъгъэк1одыр илъэсым ык1эм нэс къыштэным ежэх

Мое интервью Хуитыныгъэ радиом (черкесской Редакции Радио Свобода), на черкесском языке.
Аудиофайл: http://www.khutynygharadio.com/audio/audio/1134337.html
Текст:

Украинэм адыгэ лъэпкъгъэк1одыр илъэсым ык1эм нэс къыштэным ежэх.

22 мая 2014 г. в 18:37

 Украинэм иПарламент адыгэ лъэпкъгъэк1одыр къыштэнэу мы мафэхэм фэгъэзэныгъэ фаш1ыгъ. К1элъэ1ум к1этхагъэхэм ащыщ Адыгеим щыщ журналистэу Щэш1э Аслъан,тарихълэжьэу  Абрэдж Альмир, израиль щыщ политологэу Шмулевич Авраам, Дунэе Къушъхьэ Конгрессым икоординаторэу Дагъстан щыщ Магомедов Магомед,Къохьэпэ хэхыныгъэ зыфи1орэ партым хэт Кулокова Эльвира, Адыгэ дунэе лъэпкъ-культурэ гупчэу «Фитыныгъэр».

Фитыныгъэ радиом игущы1эгъугъэ израиль политологэу Шмулевич Авраам къыхигъэщыгъ, Украинэм фэгъэзэныгъэ зык1ыфаш1ыгъэмк1э ык1и джы дэдэм ащ зык1ыфагъэзыгъэмк1э:

Фитыныгъэ радиом игущы1эгъугъэ израиль политологэу Шмулевич Авраам:

- Украинэр Кавказым, адыгэхэм зэпхыныгъэ пытэ дызи1э къэралыгъу. Ык1и Украинэр дунаим щыпсэухэрэм яна1э игупчэ ит къэралыгъу. Сегупшысэ , тилъэ1у агъэрэзэнымк1э зэш1ок1ышхо щы1эу. Украинэр ежь урысые агрессым къыч1эфагъэхэм джы дэдэм ащыщ, адыгэхэр илъэс 150 узэк1э1эбэжьмэ агрессэу къызхиубытэгъагъэхэм фэдэу. Ащ къыгуры1онэу щыт адыгэхэм ялыуз.

Фитыныгъэ радио:

Авраам, адыгэхэмрэ украинэ ц1ыфхэмрэ язэфыщытык1эхэм къатедгъэзэжьмэ, сыд фэдэ щысэха къэпхьын плъэк1ыщтхэр?

Фитыныгъэ радиом игущы1эгъугъэ израиль политологэу Шмулеыич Авраам:

- Украинэр шъыпкъэу п1ощтмэ, Кавказым гъунэ дызи1э къэралыгъу. Адыгэхэмрэ украинэ ц1ыфхэмрэ язэфыщытык1эхэр илъэсишъэм къыдхэлъытагъэх. Тарихълэжьыбэмэ зэралъытэрэмк1э, адыгэхэм мэхьанэшхо зи1э 1ахь халъхьагъ украинэ къэзэкъыныгъэр гъэпсыгъэ хъунымк1э. Къэзэкъхэм черкаск1э яджэщтыгъэх. Ш1эныгъэлэжьыбэмэ зэралъытэрэмк1э, украинэ лъэкъуац1абэхэр адыгэхэм къатек1ы. Гущы1эм пае, украинэ лъэкъуац1эу Шевченком адыгэ лъапсэ и1 – Шэужэн «динлэжь» къик1ырэр. Гущы1э к1эухэу ко зыфи1орэу украиныбзэм зыгори къызэрымык1рэм къо зыфи1орэм адыгабзэк1э «ыкъу» къек1ы. Къэпш1эжьынэу щыт адыгэхэр урысые тарихъым икъэхъу-къэш1э зэфэшъхьафхэу зыхэлэжьагъэхэр – адыгэ дзэхэр зыхэлэжьэгъэ Казант иштэн къыщегъэжьагъэу Полтавэ зэоным нэс.

Фитыныгъэ радио:

К1элъэ1ур украинэ Парламентым ыгъэрэзэнымк1э охътэ тхьапшым уежэнэу щыта?

Фитыныгъэ радиом игущы1эгъугъэ израиль политологэу Шмулеыич Авраам:

- Сыкъызэрэщагъэгъозагъэмк1э, тхьапэр Турчиновым ратыгъах. Украинэ политикэ 1офыш1эхэри, бэдаушхэри мы 1офым зиш1огъэш1эгъон хэлъхэр щы1эх. Украинэм и1эк1ыб 1офхэмк1э 1ахьри щыгъуаз мы 1офыгъом. Сэ сэгугъэ, мы илъэсым ык1эм нэс адыгэ лъэпкъгъэк1од къэштэныгъэр щы1эщтэу.

Фитыныгъэ радио:

Авраам, о зэрэплъытэрэмк1э, Украинэм къыщыблэгъэрэ къэралыгъо 1эшъхьэтет хэдзынхэм зыгорэущтэу къэштэныгъэм ифэмэ-бжьымэ техьан ылъэк1ыщта?

- Хьа1у, сыда п1омэ мы упч1эр зыштэрэр Радэр ары. Щыхахрэр ащ - 1эшъхьэтетщтыр ары. Парламент хэдзынхэр зыщыщы1эщтхэр джыри ш1эхэп. Сыд мыхъуми, Турчиновыр унэшъош1ым къыхэнэщт. Ащ зыфэтэгъазэ парлыментариеу зэрэщытым фэдэмк1э.

Фитыныгъэ радиом игущы1эгъугъэ израиль политологэу Шмулевич Авраам зэрилъытэрэмк1э, Украинэм къыщыуцущтэп 1офыр. Фэшъхьаф къэралыгъохэм япарламентхэми  фэдэ к1элъэ1ухэр афарагъэхьыгъэ  хъущтых.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис.

Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 5 comments