рав Авром Шмулевич (avrom) wrote,
рав Авром Шмулевич
avrom

Category:

Кавказымрэ Урысеймрэ к1уэ пэтми нэхъри нэхъ зэпэжыжьэ хъууэрэ мак1уэр — Кавказ и Россия постепенно о

Мое интервью (на черкесскрм языке) черккесской редакции Радио Свобода.

«Кавказымрэ Урысеймрэ к1уэ пэтми нэхъри нэхъ зэпэжыжьэ хъууэрэ мак1уэр» — Кавказ и Россия постепенно отдаляются»

Текст:

Кавказымрэ Урысеймрэ к1уэ пэтми нэхъри нэхъ зэпэжыжьэ хъууэрэ мак1уэр.
17 сентября 2015 г. в 19:17
Куэд мыщ1эу Азарбайджан «Minval.Az» информ къулыкъум и унафэщ1 Эмил Мустафаев Израилым щыщ журт равин, политолог, адыгэ конгрессымрэ адыгэ зэхуэсымрэ я страотегие чэнджэщэгъу Авраам Шмулейыич щыдэуэршэрам щыгъуэ ар тепсэлъыхьащ Урысейсрэ Кавказ Ищхъэрэмрэ я зэхущытык1эмрэ абы къырик1уэну 1уэхугъуэхэмрэ. Ик1ий абы ипкъ итуэ политолог Авраам шмулейвич къызэригъэлъэгъуамк1э УФ-м и президент Владимир Путин дапхуэдиз лей и ц1ыхубэм яримыхауэ щытмик1и урысей лъэпкъым зей зыкъи1этыуэ ар тыридзынууэ иужь ихьэнукъым. Ик1ий мы щ1эныгъэл1ым къызэригъэлъагъуэмк1э ар апхуэдэу щ1ыщытым и лъабжьэ щ1элъыр. Рыс лъэпкъым сыт хуэдэ лей и унафэщ1хэм къытыралъхьэмик1и яхуэшэчынууэ хьэл гъащ1эгъуэн зэрахэлъыр аращ. Мыбы къыхэк1к1э Урысейм и ц1ыхубэм зыкъа1этууэ Владимир Путин тырадзынк1э шынагъуэ щы1экъым. Урысейм и щ1ыналъэхэм щыщуэ нэхъ зыкъэзы1этынк1э шынагъуэ здэщы1эу мы политологым къигъэлъагъуэр Кавказ Ищхъэрэ закъуэращ. Ик1ий мы 1уэхугъуэм теухуауэ политолог ц1эры1уэ Авраам Шмулейыич Хуитыныгъэ радиом къыжри1ар мыращ:«Кремелым Кавказыр игъэвыну 1эмал и1экъым. Урысейр иджыпсту егъэлеяуэ дэхуэхащ. Ауэ ар нэхъ куууэ дэхуэхащ Кавказ Ищхъэрэм и дейж. Мыбы хеубыдэр 1улъхьэ 1ыхыныр, къэрал зэхэтык1эр дахэ дахэу зэрымылажьэр. Абы къыщынэмыщ1а Кавказымрэ Урысеймрэ к1уэ пэтми нэхъри нэхъ зэпэжыжьэ хъууэрэ мак1уэр. Урысейм ис урыс ц1ыхухэмрэ кавказым щыпсэу ц1ыхухэмрэ я гупщысэк1эк1э я хьэл щэнк1э зэтехуэхэркъым. Урысхэм къулыкъущ1эхэм я жы1эда1уэ зэрыщытын хьэл гъащ1эгъуэн яхэлъщ. Къулыкъущ1эхэм сыт урысхэм ирамыщ1амэ ахэм зык1и зыкъа1эту абы пэщ1эувэхэркъым. Дэ зэрытлъагъумк1э УФ-м зы щ1ып1э закъуэщ и1эр къулыкъущ1эхэм нэхъ тк1ийуэ япэщ1эувэфыуэ. Ар Кавказ Ищхъэрэращ. Урысейм Хузэф1эк1ынукъым ар и1ыгъын, сыт щхьэк1э жып1эмэ Кавказ ищхъэрэм къыщек1уэк1 1уэхугъуэу хъуар мыдрей Урысейм и щ1ып1эхэмик1 щызэбгырок1ыр. Урысейм и нэхъ л1ыхъужьыуэ Кавказым къыщалъытэр Ермолов дзэпщыращ. Псоми ящ1эр ар сыт хуэдэ ц1ыхуми абы сыт къигъэлъагъуэми. Сыт хуэдэ лъэпкъ жылагъуэ зэщ1эхъеяныгъэ щы1эми зэбгырыхун хуейуэ аращ иджыпсту Урысейм зыхуигъэувыжыр. Лъэпкъхэм я бзэхэр зэраджыр ягъэмащ1эр. Псалъэм папщ1э КъБР-м адыгэбзэр зэрырагъаджэр я нэхъ мащ1э дыдэм нахусащ. Абы к1уэ пэтми нэхъри нэхъ ц1ыхур пэщ1эувэурэ к1уэнущ.» Адэк1э абы къык1элъык1уэу Урысейм иджыпсту тет унафэщ1хэм я дейжк1э нэхъ шынагъуэ дыдэу щы1эу мы политологым къигъэлъэгъуар къуэк1ып1э гъунэгъум щы1э «Ислам къэралыгъуэ» зи ф1эщыгъэц1эу къызэрагъэпэщар зэбгырахуа нэужьым УФ-м ик1ауэ абы щызауэ зауэл1хэм ягъэзэжыу щытмэ абы гумащ1эгъуэ Урысейм къыхуихьынк1эри хъунур аращ. А зауэл1хэм Кавааз Ищхъэрэм ягъэзэжа нэужьым абы щыпсэу адыгэ лъэпкъым я 1уэхур зэрыхъунум теухуауэ адэк1э Авраам Шмулейвич жи1ар мыращ:«Адыгэхэр псоми нэхърэ нэхъ мащ1эу диным дихьэ лъэпъкыу щытщ Кавказ Ищхъэрэм. Адыгэхэм езым я хабзэри ф1эщхъуныгъэрэ я1эжыуэ щытщ. Уеблэмэ «Имерат Кавказым» и зауэл1хэр Мэзкум и 1эщэу нэхъапэхэм щытащ. Ахэм яук1ауэ щытащ адыгэ жылагъуэ 1уэхущ1ак1уэ зыбжанэ. Псалъэм папщ1э щ1эныгъэл1 Ц1ып1ынэ Аслъэн. Нэгъуэщ1ыу жып1эмэ Мэзкум исламистхэм я 1эк1э адыгэ хэкум и дейж адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм езауэу щытащ. Абы к1уэ пэтми адыгэхэр нэхъри нэхъ пэщ1эувэну аращ. Ауэ абы Урысейм и Кавказым нэхъ зыщигъэбыдэну 1эмал къырет. Мыр адыгэ 1уэхумрэ адыгэхэм я щхьэхуитыныгъэмрэ щ1эбэнхэм я дейжк1э зэранышхуэщ. Мыбы къэхэк1к1э ар икъук1э шынагъуэу щытщ.»Шмулейвич къыщынэмыщ1а нэгъуэщ1 щ1эныгъэл1 куэдмик1и политологхэми экспертхэми къызэрагъэлъагъуэмк1э Урысейм и къэрал к1уэц1ым нэхъ гумащ1эгъуэ нэхъыбэ здэщы1эу щытыр Кавказ Ищхъэрэ щ1ыналъэр аращ. Псом нэхърэ 1уэхур нэхъ хэплъэгъуэ ещ1ыр мы иужь илъэсым Урысейр экономикэ и лъэныкъуэк1э щытык1э гугъум зэриувам. Мы щытк1эр икъук1э къатохьэлъэр къэрал к1уэц1ым щыпсэу ц1ыхухэмик1и. Ауэ псом нэхърэ ар нэхъ зыхэзыщ1эу щ1эныгъэл1хэми жылагъуэ 1уэхущ1ак1уэхэми къагъэлъагъуэр Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу ц1ыхухэращ. Къбэрдей –Балъкъэр. Хуитыныгъэ радио. Баркук Инал.

 

Аудифайл: http://www.khutynygharadio.com/audio/27225651.html

 


Tags: Адыгэбзэ, Аудио, Мои интервью, Мои тексты, Черкесы
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments